Wednesday, September 1, 2010

something traditional

ਉਮ੍ਨੀ ਦੁਮਨੀ ਵਾ-ਵਰੋਟੜਾ,ਰਾਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬੇਟੜਾ,ਬੁਡੜਾ ਲਿਆਵੇ ,ਬੁਡੜੀ ਛਾਣੇ,ਛਾਣ ਪਕਾਵੇ,ਸੋਲੀਂ ਤੰਦੀ,ਸੋਲੀਂ ਗੰਡੀ,ਧਾਗਾ ਬਨਿਆ ਮਹਾਲੱਛਮੀ ਦਾ

No comments:

Post a Comment