Friday, May 7, 2010

maa boli

AwpW ihMdI nMU Apnw ky,kuJ glq nhIN kIqw
iPr AMgryzI nMU gl lw ky, kuJ glq nhIN kIqw
pr pMjwbI nMU mnoN Bulw ky,kIqI bhuq ^rwbI,
iesy krky jI,
ij`q igAw pMjwbI Xwro hwr geI pMjwbI 
                                 hathurwala

No comments:

Post a Comment